სიახლეებიჩვენ შესახებსწავლებაპროექტებიპარტნიორობასასარგებლო ინფორმაციასაჯარო ინფორმაცია
ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნაზოგადი ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის გვერდისაკადრო უზრუნველყოფაფინანსები და ხარჯთაღრიცხვა
სახელმწიფო შესყიდვები
სამართლებრივი აქტებისასწავლო ცენტრის სერვისები
კარიერაკონტაქტი 
თქვენ იმყოფებით:  სწავლება კურსების გავლის წესი

კურსების გავლის წესი

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის

ბრძანება №108

2012 წლის 17 ივლისი

ქ. თბილისი


საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირი – სასჯელაღსრულებისა და პრობა ციის სასწავლო ცენტრში პროფესიული მომზადების (სასწავლო) კურსების გავლის წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე 


„არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ” საქართველოს კანონის 91 მუხლის მე-2 პუნქტის, „პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ორგანოებში სახელმწიფო სამსახურის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 15 ოქტომბრის №832 ბრძანებულების მე-6 მუხლის მე-14 პუნქტის, „საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 30 იანვრის №8 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტისა და ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, ვბრძანებ:


 

მუხლი 1. დამტკიცდეს საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ– სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში პროფესიული მომზადების (სასწავლო) კურსების გავლის წესი და პირობები თანდართული რედაქციით.


მუხლი 2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში – სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში პროფესიული მომზადების (სასწავლო) კურსების გავლის წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის 2011 წლის 14 ივლისის 127 ბრძანება (სსმ, ვებგვერდი, 040030000.22.038.016056, 19/07/2011).


მუხლი 3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


ხ. კალმახელიძესაქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ–სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში პროფესიული მომზადების (სასწავლო) კურსების გავლის წესი და პირობებიმუხლი 1. ზოგადი დებულებები


საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს (შემდგომში – სამინისტრო) მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში ასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში (შემდგომში – სასწავლო ცენტრი) პროფესიული მომზადების (სასწავლო) კურსების გავლის წესი და პირობები არეგულირებს სასწავლო ცენტრში სასწავლო პროცესის ფორმებ, მსმენელის ჩარიცხვის წესსა და პირობებ, მსმენელის ცოდნის შეფასების სისტემასა და კრიტერიუმებს.მუხლი 2. სასწავლო ცენტრის სასწავლო პროცესი


1. სასწავლო ცენტრი სწავლებას ახორციელებს შემდეგ სასწავლო კურსებზე:


ა) სამინისტროს აპარატში დასაქმებულ თანამშრომელთა სპეციალიზებული გადამზადების კურსები;


) პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ორგანოების თანამშრომელთა პირველდაწყებითი საბაზისო მომზადების კურსები;


გ) პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ორგანოების თანამშრომელთა სპეციალიზებული გადამზადების კურსები;


) საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს (შემდგომში – პრობაციის ეროვნული სააგენტო) თანამშრომელთა პირველდაწყებითი საბაზისო მომზადების კურსები;


) პრობაციის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომელთა სპეციალიზებული გადამზადების კურსები;


) დაწინაურების კანდიდატთა სპეციალიზებული გადამზადების კურსები;


ზ) იარაღის გამოყენებისა და შენახვის წესების მოსამზადებელი სპეციალიზებული კურსები


თ) საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი იურიდიული დახმარების სამსახურის (შემდგომში - იურიდიული დახმარების სამსახური) თანამშრომელთა და ადვოკატთა/მოწვეულ საზოგადოებრივ ადვოკატთა სპეციალიზებული სასწავლო კურსები.


2. სასწავლო ცენტრს უფლება აქვს განახორციელოს სხვა უწყებების თანამშრომელთა და სტაჟიორთა მომზადება ხელშეკრულების საფუძველზე.


3. სასწავლო პროგრამების სახეობა, კურსების ხანგრძლივობა, მეცადინეობების დაწყების, დამთავრებისა და შესვენების დრო, მეცადინეობათა სახეები და რაოდენობა განისაზღვრება სასწავლო ცენტრის დირექტორის მიერ, ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტით.მუხლი 3. სასწავლო კურსებზე მსმენელის ჩარიცხვის წესი და პირობები


1. სასწავლო ცენტრში პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ორგანოების თანამშრომელთა პირველდაწყებითი საბაზისო მომზადების კურსზე ჩაირიცხებიან პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ორგანოში თანამდებობაზე დასანიშნი კანდიდატები ან/და 6 თვემდე გამოსაცდელი ვადით დანიშნული მოსამსახურეები.


2. პრობაციის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომელთა პირველდაწყებითი საბაზისო მომზადების კურსზე ჩაირიცხებიან პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სისტემაში თანამდებობაზე დასანიშნი კანდიდატები ან/და 6 თვემდე გამოსაცდელი ვადით დანიშნული მოსამსახურეები.


3. პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ორგანოებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სისტემის თანამშრომელთა პირველდაწყებითი საბაზისო მომზადება იწყება სასწავლო ცენტრში სასწავლო პროცესში მონაწილე მსმენელთა წერილობით სიის მიღებიდან არა უგვიანეს 10 დღისა.


4. სასწავლო ცენტრში პირველდაწყებითი საბაზისო მომზადების კურსების წარმატებით გავლის შემდეგ კანდიდატი იგზავნება დამატებით 30-დღიან პრაქტიკულ მომზადებაზე პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში ან არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ბიუროში.


5. სასწავლო პროცესის წარმატებით დასრულების შემდეგ მსმენელთან იდება ხელშეკრულება. ხელშეკრულების აუცილებელ მოთხოვნას წარმოადგენს სასწავლო პროცესის წარმატებით გავლისა და დანიშვნის (თუ მსმენელი ჯერ დანიშნული არაა შესაბამის თანამდებობაზე) შემთხვევაში არანაკლებ უახლოესი 2 წლის განმავლობაში მუშაობა იმ თანამდებობაზე, რომელზეც დაინიშნება პირი.


6. პირველდაწყებითი საბაზისო მომზადების გავლა სავალდებულო არ არის სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის, მისი მოადგილეების, პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებების დირექტორებისა და მოადგილეების, დეპარტამენტისა და დაწესებულების სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელი მუშაკებისათვის. ასევე პრობაციის ეროვნული სააგენტოს უფროსის, მისი მოადგილეებისა და სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელი მუშაკებისათვის.


7. სასწავლო ცენტრში სპეციალიზებული გადამზადებისა და დაწინაურების კურსებზე ჩაირიცხებიან სამინისტროს აპარატიდან, პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ორგანოებიდან, პრობაციის ეროვნული სააგენტოდან და იურიდიული დახმარების სამსახურიდან მოვლენილი მოქმედი თანამშრომლები.


8. გადამზადებისა და დაწინაურების კურსებზე მოვლენილი მოქმედი თანამშრომელი (მსმენელი) გაირიცხება კურსებიდან, თუ იგი გაათავისუფლეს სამსახურიდან.


9. მსმენელი ვალდებულია დაიცვას სასწავლო ცენტრის შინაგანაწესი.მუხლი 4. სასწავლო ცენტრის მსმენელთა შეფასების სისტემა და კრიტერიუმები


1. მსმენელი, რომელიც სასწავლო ცენტრში გადის პირველდაწყებით საბაზისო მომზადებას, შეფასდება 3 კომპონენტის მიხედვით: დასწრება, შუალედური გამოკითხვა და ტესტირება.


2. პირველდაწყებითი საბაზისო მომზადებისას მსმენელი აბარებს ფიზიკურ ნორმატივებს და გადის ტაქტიკურ მომზადებ. სასწავლო პროცესი ფასდება ინსტრუქტორის მიერ მიცემულ დავალების შესრულებით.


3. ფიზიკური ნორმატივებისა და ტაქტიკური მომზადების გავლისა და ჩაბარების წესი განისაზღვრება სასწავლო ცენტრის დირექტორის მიერ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.


4. სასწავლო ცენტრში ჩათვლის მიღების, ლექციაზე დასწრების, შუალედური გამოკითხვისა და ტესტირების განხორციელების წესი და პირობები, ასევე სერტიფიკატის მისაღებად გადასალახი პროცენტული ბარიერი, მიზნობრივი ჯგუფის გათვალისწინებით, განისაზრვრება ცენტრის დირექტორის მიერ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.


5. დაწესებულებაში/ბიუროში პრაქტიკის გავლისას პრაქტიკის ხელმძღვანელი (შესაბამისი უფლებამოსილი პირი) მსმენელს აფასებს პროფესიული თვისებების დასაკავებელ თანამდებობასთან შესაბამობისობის მიხედვით, სასწავლო ცენტრიდან გაგზავნილი „მსმენელთა შეფასების ფურცელის“ საფუძველზე. შედეგი ეგზავნება სასწავლო ცენტრის დირექტორს.


6. საცეცხლე მომზადების პრაქტიკულ სროლებში მსმენელმა უნდა მიიღოს ჩათვლა.


7. სასწავლო ცენტრის დირექტორი ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრავს შეფასების სისტემას (გამოცდა ან ჩათვლა) იმ მსმენელთათვის, რომლებიც სასწავლო ცენტრში გადიან სპეციალიზებულ გადამზადებისა და/ან დაწინაურების კურსებს. მსმენელი კურსის ბოლოს აბარებს გამოცდას ან ჩათვლას.


8. მსმენელს აქვს ჩათვლისა და ტესტირების ორჯერ გადაბარების უფლება.


9. კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ მსმენელზე გაიცემა შესაბამისი სერტიფიკატი. სერტიფიკატის გაცემის წესი განისაზღვრება სასწავლო ცენტრის დირექტორის მიერ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.


10. ტრენინგის შედეგები ეგზავნება საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრს და შესაბამისი დაწესებულების/ორგანიზაციის ხელმძღვანელს. სასწავლო კურსის წარუმატებლად გავლა შეიძლება გახდეს მსმენელის არდანიშვნის ან თანამდებობიდან გათავისუფლების საფუძველი.


სასწავლო კურსების გავლი წესი